Road in the Highway

Galerija

OPĆI UVJETI

Agencija Perla svjetska putovanja

1.Opće odredbe-uvjeti


Općim uvjetima putovanja uređuju se međusobni odnosi između PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o. iz Imotskog, OIB 96896890497 (u daljnjem tekstu Agencija), kao organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja, odnosno osobe koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog ugovora o organiziranju putovanja (u daljnjeg tekstu putnik). Opći uvjeti, Program putovanja, odnosno Individualni program putovanja sastavni su dio Ugovora. U slučaju da su odredbe Ugovora i/ili Programa putovanja odnosno Individualnog programa putovanja i/ili Općih uvjeta različitog sadržaja, na ugovorni odnos između Ugovaratelja putovanja/Putnika i Organizatora putovanja primijenit će se prvo Ugovor, zatim Program putovanja, odnosno Individualni program putovanja i na kraju Opći uvjeti. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik Organizatora putovanja (ili Subagenta) i Ugovaratelj putovanja. Potpisom Ugovora ili potvrde rezervacije Ugovaratelj putovanja/Putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.


2. Definicije i tumačenje pojmova u Općim uvjetima


AGENCIJA – Perla svjetska putovanja d.o.o. sa sjedištem u Imotskom, Ante Starčevića 16, upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu Tt-11/636-5, MBS 060269253- HR ab-21-060269253.

OPĆI UVJETI – ovi Opći uvjeti za paket aranžmane Agencije.

PAKET ARANŽMAN – unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja, vodstva ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga koje čine jednu cjelinu i uključuju barem jedno noćenje te se prodaju po unaprijed utvrđenoj cijeni.

PROGRAM PUTOVANJA – dokument koji sadrži program putovanja i predugovorne informacije prema Zakonu čl.29, st.1, točke a,b,c,d,e,f. i čini sastavni dio Ugovora, pod uvjetom da samim Ugovorom nije što drugo određeno.

INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA – Paket aranžman izrađen na zahtjev zainteresiranog Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika, a koji sadrži sve predugovorne informacije prema Zakon čl.29 st. 1 točke a,b,c,d,e,f.

UGOVOR – ugovor o zaključenom paket aranžmanu, kojeg su Organizator putovanja, odnosno druga od njega ovlaštena osoba i Ugovaratelj putovanja zaključili u svrhu realizacije putovanja prema točno određenom Programu putovanja koji je sastavni dio ovog ugovora.

ORGANIZATOR PUTOVANJA – Perla svjetska putovanja d.o.o., turistička agencija.

UGOVARATELJ PUTOVANJA – svaka osoba koja s Organizatorom putovanja sklopi Ugovor o zaključenom turističkom paket aranžmanu, bez obzira tko je Putnik.

PUTNIK – osoba koja putuje, neovisno da li je ona istovremeno i Ugovaratelj putovanja.

VAUČER – pisana isprava koja glasi na ime ili na određenu skupinu putnika te sadrži neprenosivo pravo osoba na čije ime glasi na usluge koje su u njoj navedene odnosno nalog neposrednom davatelju usluga da osobama na čije ime glasi pruži navedene usluge.

SUBAGENT – treće osobe putem kojih Organizator putovanja promovira, prodaje i ugovara svoja putovanja.


3. Zaštita osobnih podataka


Sukladno Odredbi EU o zaštiti podataka 2016/679, Perla svjetska putovanja d.o.o. će poštovati sve stavke Odredbe u smislu načina prikupljanja, pohrane i obrade podataka o putnicima, i korištenje istih u svom poslovanju. Podatke koje posjeduje, Agencija neće prosljeđivati trećim osobama ili iznositi u treće zemlje, osim u slučaju potrebe Agencije za realizacijom ugovornih usluga (npr. prijevoznik, avio kompanije, objekti smještaja, osiguravajuće kuće…) za koje ovi podaci predstavljaju nužan preduvjet. Prilikom ugovaranja putovanja, putnik daje svoju Privolu da se njegovi podaci koriste za potrebe organizacije i realizacije putovanja. U slučaju da je Putnik maloljetna osoba, istu Privolu daje njegov zakonski zastupnik, roditelj, staratelj, koji je nositelj (potpisnik) Ugovora. Za sve informacije vezane za obradu osobnih podataka, Putnik ima pravo provjere upitom na mail: kontakt@perla-svjetska-putovanja.hr.


4. Prijave za putovanje, sklapanje Ugovora i plaćanje


Prijave za putovanje vrše se putem: osobno dolaskom u poslovnicu agencije, telefona ili elektroničke pošte, odnosno drugih sredstava daljinske komunikacije navedenih u programu putovanja, kao i kod ovlaštenih Subagenata. Organizator odnosno ovlašteni Subagent pružit će prije sklapanja Ugovora, putniku sve odgovarajuće i relevantne informacije na jasan i razumljiv način, u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku kad je god to moguće. Tako pružene informacije čine sastavni dio Ugovora o organiziranju putovanja i ne mogu se mijenjati, osim ako se ugovorne strane o tome drukčije suglase. Prije zaključenja Ugovora, Ugovaratelj/Putnik dostavlja Organizatoru sve podatke o Putniku/Putnicima i dokumente potrebne za realizaciju Ugovora. Pri sklapanju Ugovora o organiziranju putovanja ili u roku od 3 dana od dana sklapanja Ugovora, Perla svjetska putovanja će Ugovaratelju/Putniku dati primjerak Ugovora ili potvrdu o tom Ugovoru u papirnatom ili elektronskom obliku ili na drugom trajnom nosaču podataka. Ugovor se smatra sklopljenim nakon što su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima Ugovora, što se potvrđuje vlastoručnim potpisom Ugovaratelja/Putnika i djelatnika Organizatora (ili ovlaštenog Subagenta) te uplatom akontacije. Putnik odgovara za ispravnost i valjanost podataka, odnosno dokumentacije koju je dostavio Organizatoru, te prihvaća ugovorne obveze, kao i eventualne posljedice koje mogu nastati na temelju zakona. Organizator nije dužan obaviti rezervaciju prije uplate definiranog predujma.


5. Cijena i sadržaj paket aranžmana


Perla svjetska putovanja d.o.o. objavljuje program putovanja za svako putovanje koje organizira. Program putovanja sadrži glavna obilježja usluga putovanja (odredište, plan putovanja, razdoblje boravka, broj noćenja ukoliko je uključen smještaj itd.), cijenu i načine plaćanja, opće informacije o uvjetima u vezi putovnica i vizama, te ostale podatke od značaja za putovanje. Sadržaj aranžmana obuhvaća sve informacije i usluge navedene u programu putovanja, kao i cijenu aranžmana. Cijene Paket aranžmana/Individualnih putovanja izražene su u eurima (€) na temelju odnosa vrijednosti eura i stranih valuta po prodajnom tečaju HNB važećem na dan zaključenja Ugovora. Za tečajne promjene iznad 3% agencija ima pravo razmjernog povišenja cijene. Cijena Paket aranžmana/Individualna putovanja u pravilu ne uključuje, osim ako nije drugačije ugovoreno, pristojbe zračnih luka, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju te neobvezne sadržaje. Cijena Paket aranžmana, ako Ugovorom nije drugačije određeno, u pravilu uključuje usluge prijevoza, smještaja i ugostiteljskih usluga, troškove organizacije putovanja i obvezna zakonska osiguranja (jamčevina, osiguranje od profesionalne odgovornosti). Agencija naznačuje i kategoriju usluge koja je važeća prema službenoj kategorizaciji objekata i prijevoznih sredstava u trenutku izdavanja programa i u državi registracije objekta smještaja odnosno prijevoznog sredstva. Agencija je dužna Putniku osigurati minimalan standard usluge kako je navedeno u programu putovanja, a u nemogućnosti pružanja takve usluge, Agencija je dužna osigurati na vlastiti trošak viši standard usluge. Agencija će ostvariti sadržaj Paket aranžmana u potpunosti, na način opisan u programu putovanja, osim u slučaju okolnosti koje se ne daju predvidjeti (nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti). Izmjena rasporeda programa po danima ne može biti predmet prigovora Putnika, ukoliko su svi sadržaji predviđeni programom ispunjeni.


6. Povećanje cijene od strane Agencije


Cijene svih paket aranžmana koji uključuju prijevoz, kalkulirane su na bazi trenutno važećih cijena pogonskih goriva. Za slučaj povišenja cijene pogonskog goriva za autobuse (Diesel d-2) ili za zrakoplove (jet gorivo – kerozin) u odnosu na cijenu koja je korištena u kalkulaciji, za više od 5%, Organizator putovanja će uvećati cijenu aranžmana za razmjeran iznos uvećanja troškova goriva. Za slučaj većih poremećaja cijena goriva, Organizator putovanja ima pravo uvećati cijenu iz tog temelja, do najviše 8% bez posebne suglasnosti Ugovaratelja putovanja/Putnika. Za slučaj potrebe povećanja cijene za više od 8%, Organizator putovanja je obvezan o tome obavijestiti Ugovaratelja u pisanom obliku uz obrazloženje i izračun i zatražiti suglasnost Ugovaratelja/Putnika. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik odbije dati suglasnost za povišenje cijene, Organizator putovanja obvezan je Ugovaratelju putovanja/Putniku isplatiti sva do tada uplaćena sredstva bez odbitaka, osim za dio koji bi se odnosio na zrakoplovnu kartu kupljenu od niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika, budući je taj iznos UVIJEK NEPOVRATAN u slučaju da Ugovaratelj putovanja/Putnik odustaje od aranžmana.


7. Raskid Ugovora i prekid putovanja od strane Ugovaratelja putovanja/Putnika


Nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket aranžmana, Ugovaratelj može odustati od putovanja, odnosno jednostrano raskinuti Ugovor dostavom Agenciji pisane obavijesti o raskidu. Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan otkaz putovanja potvrditi isključivo u pisanom obliku dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik usmeno priopći raskid Ugovora, a isti ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik, na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o putovanju od strane Ugovaratelja, a ovisno o datumu s kojim je Agencija zaprimila pisanu obavijest o raskidu, Agencija će od Ugovaratelja putovanja naplatiti sljedeću standardnu naknadu za raskid Ugovora kako slijedi osim u slučaju kada je zaključena polica otkaza putovanja :

PAKET ARANŽMANI

– za otkaz do 30 dana prije početka putovanja 20% cijene *(min 26,55,-€/. 200,- kn)

– za otkaz 15-29 dana prije početka putovanja 50% cijene

– za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 75% cijene

– za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100% cijene

Kod odustanka od jednodnevnih izleta, Agencija zadržava pravo na uplaćenu akontaciju.


8. Otkaz Putovanja i izmjena Ugovora od strane Organizatora putovanja


Agencija može raskinuti Ugovor i Ugovaratelju/Putnicima u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket aranžman, bez obveze naknade štete i bilo kakvih drugih plaćanja Ugovaratelju ni bilo kojem od Putnika ako je broj Putnika prijavljenih za paket aranžman manji od najmanjeg broja putnika navedenih u Programu putovanja. Agencija će obavijestiti Ugovaratelja o raskidu Ugovora ne kasnije od 20 dana za putovanja koja traju više od 6 dana, odnosno 7 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana, te 48 sati prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju manje od 2 dana. Agencija ima pravo izmijeniti Program ukoliko nastupe nepredviđene okolnosti. Nastup nepredviđenih okolnosti daje pravo Agenciji potpuno ili djelomično otkazati program, odnosno unijeti izmjene u program koje omogućuju provedbu programa bez štetnih posljedica po Putnike. Kod korištenja usluga niskotarifnih zrakoplovnih tvrtki ISKLJUČENA je svaka odgovornost Agencije za eventualni stečaj, promjenu satnica leta ili otkazivanje leta niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika. Gubitak ostvaren stečajem niskotarifnog zračnog prijevoznika u cijelosti ide na teret Korisnika. Isključena je svaka obveza Agencije na bilo kakvu naknadu štete Korisniku za slučaj stečaja niskotarifnog zračnog prijevoznika.

Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s Ugovorom, Agencija će radi nastavka paket aranžmana ponuditi Ugovaratelju alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u Ugovoru, bez dodatnih troškova za Ugovaratelja i Putnike, uključujući i u slučaju kada Putnicima nije pružen povratka u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno. Ugovaratelj može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u Ugovoru.


9. Putna osiguranja i povrat uplaćenog iznosa


Ugovaratelj putovanja/putnik ima pravo na povrat i onog dijela cijene kojeg je agencija obustavila, UKOLIKO JE ZAKLJUČENO OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA (ako nije uključeno u cijenu Paket aranžmana, osiguranje od rizika otkaza ugovara se prilikom prijave za putovanje i ide uz nadoplatu), ISKLJUČIVO PREMA UVJETIMA OSIGURATELJA S KOJIM AGENCIJA IMA SKLOPLJEN UGOVOR I TO ISKLJUČIVO IZRAVNO OD OSIGURATELJA. Za takav slučaj, Ugovaratelj/Putnik će od Agencije dobiti potvrdu o uplaćenom dijelu paket aranžmana, potvrdu o obustavljenom dijelu paket aranžmana i povratu dijela koji Ugovaratelju/Putniku pripada po ovim uvjetima. Sve ostale dokumente koje potražuje Osiguratelj, obvezan je Ugovaratelj/Putnik pribaviti isključivo sam. U slučaju da u odredištu u koje je predviđeno ugovoreno putovanje dođe do izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći i koje znatno utječu na ispunjenje paket aranžmana, Ugovaratelj putovanja/Putnik ima pravo na otkaz aranžmana uz povrat sredstava, isključivo u slučaju da nadležna državna tijela objave zabranu putovanja u navedenu destinaciju. U svakom drugom slučaju, primjenjuje se gornja terminska skala troškova otkaza. Otkaz od strane cijele skupine radi izmjene odredišta ili promjene organizatora putovanja dokida pravo povrata bilo kojeg dijela uplate Ugovaratelja/Putnika aranžmana. Povrat novca obavlja se isključivo uz vraćanje originalnih potvrda o uplati Organizatoru putovanja, te potpisivanja priznanice o primitku povrata. Svi programi putovanja koje objavljuje Organizator putovanja, sadržavaju obvezno osiguranje svih sudionika od POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA s pokrićem:

– za slučaj smrti uslijed nezgode 30.000 kn / 3.981,68 €

– za slučaj 100 % trajnog invaliditeta uslijed nezgode 60.000 kn / 7.963,37 €

Organizator putovanja je dužan Ugovaratelju /Putniku ponuditi putno zdravstveno osiguranje za inozemstvo (uz nadoplatu, ako nije uključeno u cijenu Paket aranžmana) prema uvjetima objavljenim od strane Osiguratelja, kada Osiguratelj pod uvjetima definiranim Ugovorom o osiguranju, nadoknađuje Putniku iznos kojeg je Agencija naplatila. Kod putnog zdravstvenog osiguranja, ISKLJUČUJE SE ODGOVORNOST OSIGURATELJA za pokriće bolničkih troškova kod posljedica prekomjernog uživanja alkohola, uživanja opojnih droga te kroničnih bolesti. Organizator putovanja je dužan posredovati u smislu naknade štete preko Osiguratelja, dok je ISKLJUČIVO diskrecijsko pravo Osiguratelja priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih okolnosti.


10. Obveze i odgovornosti Organizatora putovanja


Organizator putovanja odgovoran je za izvršenje paket aranžmana kao cjeline, za izvršenje svih usluga koje su uključene u cijenu paket aranžmana, kao i za izbor partnera, odnosno izvršitelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika, te štiti prava i interese Putnika vodeći se dobrim običajima i međunarodnim standardima u pružanju turističkih usluga, primjenjujući primjere dobre prakse i savjetujući se s Putnikom, kada je to potrebno i od interesa putnika. Organizator putovanja će bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć, posebice pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganjem Putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik takvu poteškoću prouzročio namjerno ili svojom nepažnjom, Voditelj putovanja može asistirati, ali ne na štetu odvijanja programa za ostali dio grupe. Organizator putovanja dužan je izvršiti svoju uslugu nakon što je u cijelosti uplaćena ugovorena cijena ili dio cijene ali je nesporno osigurano plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti sve usluge navedene u Programu putovanja i odgovara Ugovaratelju putovanja odnosno Putniku zbog eventualnog neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja usluga, uz pravo korisnika na naknadu u maksimalnoj visini stvarne vrijednosti neobavljenog dijela aranžmana, a koju Putnik nadoknađuje ISKLJUČIVO TEMELJEM POLICE OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI od OSIGURATELJA s kojim agencija ima sklopljen ugovor. Organizator jamči kvalitetu usluga u skladu sa standardima zemlje u kojoj se usluga izvršava. Organizator putovanja isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima, Organizator putovanja nije dužan podmiriti sve dodatne troškove Putnika. U slučaju terorističkih akcija, prirodnih katastrofa, epidemija, nemira i ratova u pojedinim regijama, te drugih razloga na koje Organizator putovanja ne može utjecati, a dogode se tijekom putovanja, Organizator putovanja je u obvezi omogućiti Putniku povrat u mjesto polaska.


11. Obveze i odgovornosti Ugovaratelja i Putnika


Ugovaratelj izričito potvrđuje Agenciji da je sve Putnike na rezervaciji upoznao s Ugovorom (što uključuje Program putovanja i Opće uvjete koji čine sastavni dio Ugovora) i da je ovlašten djelovati u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji, da je u cijelosti odgovoran Agenciji za poštivanje Ugovora od strane svih Putnika, da je dužan izvršiti sva plaćanja predviđena Ugovorom za sve Putnike na istoj rezervaciji, da se uplate predujma odnosno cjelokupne cijene paket aranžmana odnose na sve Putnike na toj rezervaciji ako nije drukčije definirano. Ugovaratelj je dužan Agenciji dati sve potrebne osobne dokumente svakog od Putnika i pravodobno dostaviti Agenciji svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja. Ako Ugovaratelj ne dostavi tražene podatke u roku i na način kako je Agencija zatražila, smatra se da je odustao od rezervacije odnosno raskinuo Ugovor te je dužan platiti Agenciji ugovoreni iznos naknade za raskid Ugovora. Putnik je obvezan brinuti se da on osobno, te svi njegovi dokumenti, prtljaga i stvari budu u skladu s propisima zemlje u koju se putuje, te zemalja u tranzitu. Obvezan je osobno, ukoliko u programu putovanja nije drukčije naznačeno, pribaviti sve potrebne putne isprave i vize, te Organizator putovanja u tom smislu ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih isprava, odnosno prekid korištenja Paket aranžmana uvjetovan neispravnošću putnih isprava. Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za stvari koje je Putnik izgubio, zaboravio ili uništio. Također ne snosi nikakvu odgovornost za prekid korištenja Paket aranžmana kada je ponašanje Putnika bilo u neskladu s pravnim propisima ili kućnim redom objekta u kojem se nalazio u trenutku prekida korištenja Paket aranžmana. Svu pričinjenu štetu u sredstvima prijevoza ili objektima smještaja, kao i na ostalim objektima, snosi isključivo počinitelj, odnosno osoba koja je odgovorna za počinitelja kada počinitelj sam nije u stanju materijalno ili kazneno odgovarati (roditelji, profesor/nastavnik, trener – odgovorni vođa puta, kada je u pitanju učenička ekskurzija ili drugo putovanje maloljetnih osoba) i to na licu mjesta. U slučaju ovakvog prekida putovanja, troškove povratka na polazište snosi isključivo sam počinitelj štete, prekršaja ili kaznenog djela. Ukoliko Putnik nije posebno zatražio; odnosno ako je nužna doplata i doplatio posebnu kategoriju ili oblik prijevoza odnosno smještaja, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za izdavanje u objektu smještaja, odnosno mjesto u prijevoznom sredstvu kojim se obavlja prijevoz za vrijeme realizacije Paket aranžmana u zemlji u kojoj se usluga izvršava.


12. Rješavanje prigovora


Ugovaratelj/Putnik dužan je bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima obavijestiti Agenciju o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom putovanja obuhvaćenog Ugovorom. Agencija će na zahtjev Ugovaratelja odnosno Putnika pokušati ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nesrazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluge putovanja ne koje nesukladnost utječe. Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i sl, prijevozniku, voditelju putovanja, ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili naplate štete. Agencija neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. U slučaju da se bilo koje odstupanje od Ugovorene usluge nije uspjelo otkloniti na putovanju, Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji Agenciji. Putnik je prigovor Agenciji dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektroničke pošte na kontakt@perla-svjetska-putovanja.hr ili pismeno na adresu Ante Starčevića 16-21260 Imotski . Prigovor uložen nakon proteka navedenog roka Agencija nije dužna razmatrati. Dok Agencija ne donese rješenje o prigovoru, a obvezna je to učiniti najkasnije 14 dana po primitku prigovora-reklamacije (ili odgoditi za najviše još 14 dana zbog prikupljanja informacija), Ugovaratelj/Putnik odriče se posredovanja bilo koje druge osobe, te davanja izjava ili kakvih drugih dokumenata bilo kakvom sredstvu javnog priopćavanja ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Agencija nije odgovorna za reklamacije koje se odnose na vremensku prognozu, čekanje na cesti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, gužvi na granicama ili pak čekanja na ulaz u gradove ili objekte koji se posjećuju. Tijekom programa moguća je izmjena reda obilaska lokaliteta i fakultativnih usluga kako bi usluge bile izvršene na najbolji mogući način i u cijelosti, a ovise o zainteresiranosti putnika. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. Perla svjetska putovanja d.o.o. sve nastale eventualne sporove prvenstveno rješava dogovorno i mirnim putem. Ukoliko dogovor nije moguće postići, nadležan je sud u Imotskom. Opće informacije o Agenciji dostupne su na mrežnim stranicama Agencije: www.perla-svjetska-putovanja.hr.


13. Potvrda o uplaćenom osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti i osiguranje od odgovornosti


Sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) Perla svjetska putovanja d.o.o. zaključila je osiguranje Jamčevine za turistički paket aranžman i povezani putni aranžman kod Adriatic Osiguranja d.d., na svoju punu vrijednost, ali ne preko iznosa obveze, koja je ograničena na iznos od 663,61 €/ 5000 kn. Iz Ugovora o Jamčevini kod ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Ugovor o paket aranžmanu SMATRA SE I POTVRDOM O UPLAĆENOJ JAMČEVINI PREMA POLICI OSIGURANJA KOJU JE SKLOPILA AGENCIJA. Ova polica osiguranja Jamčevine omogućava Putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu (osigurninu) zbog nastalih troškova u skladu s odredbama Ugovora, broj police OVO680019082 o osiguranju jamčevine za turistički paket-aranžman i povezani putni aranžman i vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja putničke agencije PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o. u slučaju da dođe do nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja putničke agencije PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o. Putnici koji se zateknu na putovanju kao i oni kojima je izostala usluga putovanja trebaju kontaktirati Osiguratelja ADRIATIC osiguranje d.d. Listopadska 2, 10000 Zagreb. Agencija je zaključila policu Osiguranja od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz Ugovora, broj police 1322-00057699 uplaćene kod Wiena Insurance Group d.d. Zagreb, poslovnica Split.


14. Završne odredbe


Ako bilo koja odredba Ugovora ili ovih Općih uvjeta jest ili postane ništetna, nevaljana ili neizvršiva, ili ako Ugovor sadrži nenamjeravanu ugovornu prazninu, to neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostatka Ugovora. Bilo kakva ništetna, nevaljana ili neizvršiva odredba će se smatrati zamijenjenom, a praznina upotpunjenom, odgovarajućom odredbom koja je sukladno gospodarskoj svrsi i cilju te odredbe i/ili Ugovora, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, najbliža izvornoj namjeri Ugovornih strana. Ovi Opći uvjeti isključuju sve ranije izdane opće uvjete poslovanja Agencije o putovanjima u paket aranžmanima, te stupaju na snagu s datumom objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije, odnosno od 25.05.2024.

Agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na mrežnim stranicama Agencije, koji stupa na snagu danom objave.


ZA SVE SLUČAJEVE KOJI NISU IZRIJEKOM DEFINIRANI OVIM UVJETIMA ORGANIZACIJE, PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.


Direktor: Tihomir Lelas

Perla svjetska putovanja d.o.o., Ante Starčevića 16, 21260 Imotski

E-mail: tihomir@perla-svjetska-putovanja.hr

mob.+385956702322