Opći uvjeti organizacije turističkih putovanja

Putnička agencija PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o., sa sjedištem u Imotskom,  (u daljem tekstu Agencija), poslovnicom na adresi Ante Starčevića 16, registrirana je za obavljanje djelatnosti putničke agencije – organizatora putovanja, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Tt-11/636-5 .

Tvrtka posluje pod MBS 060269253; OIB 96896890497; HR-AB-21-060269253.

Agencija organizira sve vrste putovanja u Zemlji i inozemstvu. Putovanja se organiziraju u obliku gotovih programa – paket aranžmana ili programa prema posebnim zahtjevima. Agencija također prodaje kao subagent programe drugih organizatora putovanja u funkciji posrednika, gdje je na svakom aranžmanu naznačen odgovorni organizator programa. Aranžman se smatra ugovorenim-zaključenim nakon potpisivanja Ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu ili Ugovora o poslovnoj suradnji između djelatnika agencije i korisnika aranžmana; kada se ugovor zaključuje za skupinu putnika ili po uplati pologa ili cijelog iznosa cijene aranžmana. Potpisivanjem nekog od navedenih ugovora odnosno uplatom cijelog iznosa aranžmana ili pologa, smatra se kako korisnik aranžmana razumije ove opće uvjete, kao i uvjete iz predmetnog ugovora, te kako ih u cjelosti prihvaća kao isključivi temelj za uređenje međusobnih prava i obveza.

Agencija na svim programima putovanja za skupine i individualne, jasno naznačuje koje su vrste i oblici isluga uključeni, a kod svih paket aranžmana u pravilu su uključeni smještaj, prijevoz, organizacija i vodstvo putovanja. Agencija naznačuje i kategoriju usluge koja je važeća prema službenoj kategorizaciji objekata i prijevoznih sredstava u trenutku izdavanja programa. Agencija je dužna korisniku turističkog aranžmana osigurati minimalan standard usluge kako je navedeno u programu putovanja, a u nemogućnosti pružanja takve usluge agencija je dužna osigurati na vlastiti trošak viši standard usluge. Agencija će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, na način opisan u programu putovanja, osim u slučaju okolnosti koje se ne daju predvidjeti (nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti).

Cijene aranžmana izražene su u kunama. Stranke su suglasne kako se ugovorena cijena putovanja može izmijeniti uslijed promjene tečaja valute plaćanja u zemlji odredišta odnosno na kunu/Euro ili povećanja troškova hotelskog smještaja ili prijevoza uključujući i troškove goriva na svjetskom tržištu ili do povećanja pristojbi za određene usluge za koje organizator putovanja nije znao ni mogao predvidjeti i to se može zatražiti najkasnije 20 dana prije početka putovanja. Putnik se obvezuje prihvatioti povećanje ugovorne cijene do 10% u slučaju prije navedenih izvanrednih okolnosti. Ukoliko dođe do povećanja ugovorne cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana s tim da je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju u roku od 5 radnih dana od primljene obavijesti.

U slučaju odustanka od aranžmana putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi u Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan sa promjenom cijene. Ukoliko posebno, Ugovorom o poslovnoj suradnji, nije definirano, naručitelj – korisnik turističkog aranžmana prilikom prijave uplaćuje najmanje 30% od ukupne cijene aranžmana, dok razliku podmiruje najkasnije 14 radnih dana prije polaska na putovanje.

Iznimno kod učeničkih ekskurzija prva uplata aranžmana ne iznosi 30% cijene aranžmana nego 300,00 kn, odnosno kad se radi o aranžmanima koji uključuju prijevoz zrakoplovom prva uplata iznosi 700,0 kn. U slučaju odustanka van roka definiranim u tablici od putovanja minimalni administrativni trošak iznosi 300,00 kn, odnosno u slučajevima kada se radi o  aranžmanima koji uključuju prijevoz zrakoplovom gdje minimalni administrativni trošak iznosi 700,00 kn. Kada se radi o „rezervaciji na upit“, korisnik turističkog aranžmana dužan je uplatiti najmanje 10% ukupne cijene aranžmana, a koji je iznos nepovratan u slučaju odustanka od programa za kojeg je korisnik tražio rezervaciju. Prije uplate pologa od 10 % agencija nije dužna obaviti rezervaciju za traženi program. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko potencijalni korisnik aranžmana samo prikuplja ponude, odnosno ukoliko se ne obavlja rezervacija.

Agencija ima pravo promijeniti program ukoliko nastupe nepredviđene okolnosti. Nastup nepredviđenih okolnosti daje pravo agenciji potpuno ili djelomično otkazati program, odnosno unijeti izmjene u program koje omogućuju provedbu programa bez štetnih posljedica po korisnike programa-aranžmana. Agencija također ima pravo otkazati aranžman kaka se ne prijavi dovoljan broj sudionika (42 za autobus, odnosno 90% kapaciteta zrakoplova kod charter aranžmana), a najkasnije 7 dana prije predviđenog polaska u obvezu povrata cijelog uplaćenog iznosa korisnicima turističkog aranžmana.

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, dužan je to učiniti isključivo pismeno. Datum pismenog otkaza čini temelj za obračun nastalih troškova, ukoliko je do otkaza došlo u roku koji nije definiran kako slijedi:

- za otkaz do 30 dana prije početka putovanja 20% cijena;

  putovanja unutar RH

- za otkaz od 45 do 30 dana prije početka putovanja 30% cijene ;

  putovanja u inozemstvo (individualna i organizirana)

- za otkaz od 45 do 30 dana prije početka putovanja (ako je u aranžman uključen prijevoz zrakoplovom) 35% cijene aranžana

- za otkaz 22-29 dana prije početka putovanja 35% cijene

- za otkaz 15-21 dan prije početka putovanja 40% cijene

- za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 80% cijene

- za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100% cijene

- otkaz bez obavijesti - nedolazak na polazal putovanja 100% cijene

Otkaz cijele skupine radi izmjene destinacije ili promjene organizatora putovanja dokida pravo bilo kojeg dijela uplate korisnicima aranžmana. Povrat novca korisniku aranžmana obavlja se isključivo uz vraćanje originalnih potvrda o uplati agenciji, te potpisivanja priznanice o primitku povrata.

Bez odgovarajuće potvrde; korisnik aranžmana snosi sve stvarno nastale troškove do trenutka otkaza aranžmana.

Agencija je dužna obaviti posao na stručan način, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i dobrim poslovnim običajima, a brinući o najboljem interesu korisnika turističkog aranžmana. Ukoliko korisnik turističkog aranžmana nijeposebno zatražio; odnosno ako je nužna doplata i doplatio posebnu kategoriju ili oblik prijevoza ili smještaja, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za izdavanje u objektu smještaja, odnosno mjesto u prijevoznom sredstvu kojim seobavlja prijevoz za vrijeme realizacije turističkog aranžmana.

Agencija je dužna korisniku turističkog aranžmana pružiti sve usluge navedene u programu putovanja, a odgovorna je za neobavljanje dijela aranžmana uz pravo korisnika na naknadu u maksimalnoj visini stvarne vrijednosti neobavljenog dijela aranžmana. Agencija nije odgovorna za neobavljanje dijela aranžmana kada nastupe nepredviđene okolnosti te kašnjenja prijevoznih sredstava, za koje agencija ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.

Korisnik aranžmana je obvezan brinuti se o tome da on osobno, te svi njegovi dokumenti, prtljaga i stvari budu u skladu s propisima zemlje u koju se putuje. Korisnik aranžmana dužan je osobno, ukoliko u programu putovanja nije drukčije naznačeno, pribaviti sve potrbne putne isprave i vize, te agencija u tom smislu ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih isprava, odnosno prekid korištenja turističkog aranžmana uvjetovan neispravnošću putnih isprava. Agencija također ne snosi nikakvu odgovornost za prekid korištenja turističkog aranžmana kada je ponašanje korisnika aranžmana bilo u neskladu s pravnim propisima ili kućnim redom objekta u kojem se korisnik nalazio u trenutku prekida korištenja aranžmana. Svu pričinjenu štetu u sredstvima prijevoza ili objektima smještaja, kao i na ostalim objektima, snosi isključivo počinitelj, odnosno osoba koja je odgovorna za počinitelja kada počinitelj sam nije u stanju materijalno ili kazneno odgovarati (ptofesor/nastavnik – odgovorni vođa puta, kada je u pitanju učenička ekskurzija ili drugo putovanje maloljetnih osoba) i to na licu mjesta. U slučaju ovakvog prekida putovanja, troškove povratka na polazište snosi isključivo počinitelj štete, prekršaja ili kaznenog djela.

Ako su usluge u programu obavljene u neskladu s uvjetima objavljenim u programu putovanja, korisnik turističkog aranžmana ima pravo na prigovor, odnosno srazmjernu odštetu od strane odgovornog organizatora. Kada korisnik turističkog aranžmana uplati aranžman kojeg je agencija prodala kao subagent – posrednik, prihvaća sve uvjete odgovornog organizatora programa. Kada je u agenciji korisnik aranžmana kupio aranžman kojeg agencija prodaje kao subagent, isključivu odgovornost za sve usluge odnosno njihovo obavljanje ili neobavljanje snodi odgovorni organizator, a ne agencija – posrednik, te se svi prigovori u tom smislu upućuju isključivo odgovornom organizatoru, dok je agencija – posrednik obvezna biti na usluzi u smislu lakšeg uspostavljanja kontakta s odgovornim organizatorom, te eventualno pomoći u rješavanju prigovora bez odgovornosti za ishod prigovora. Korisnik aranžmana dužan je priložiti isključivo pismeni prigovor prema sljedećem postupku:

- na samom mjestu reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovaj nije nazočan, kod davatelja usluge. Korisnik aranžmana dužan je surađivati s predstavnikom agencije u dobroj namjeri da se razlog reklamacije otkloni.

- Najkasnije 8 dana po povratku s putovanja korisnik aranžmana predaje pismeni prigovor na mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od strane predstavnika agencije, te eventualne račune za dodatne troškove koji su nastali kao posljedica neizvršenja usluge od strane agencije. Dok agencija ne donese rješenje prigovora, a dužna je to učiniti najkasnije 14 dana po primitku prigovora – reklamacije, korisnik aranžmana odriče se posredovanja ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Uslučaju sklapanja ugovora po „Fortuna sistemu“ ili po „Last minute“ ponudi putnik nemapravo prigovora na smještaj.

- Najviša naknada po prigovoru može doseći 90 % cijene aranžmana, te isključuje se svaka mogućnost korisnika aranžmana na naknadu idealne štete.

Svi domaći programi putovanja koje objavljuje agencija, sadržavaju obvezno putno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja svih sudionika. Korisnik aranžmana nema prava na odštetu ili plaćanje liječničkih troškova kada liječenje nije nastupilo kao posljedica nezgode – nesretnog slučaja, odnosno kada je do nezgode došlo dok je unesrećeni bio pod utjecajem alkohola, odnosno lakih ili teških droga. Naknada troškova liječenja nije moguća zaosiguranje u suradnji s Coris – Kvarner Vienna insurance group d.d., a za ostale paket aražmane mogućnost individualnog ugovaranja prema uvjetima i cijenama objavljenim od strane Osiguratelja, kao i mogućnost osiguranja prtljage odnosno osiguranje od rizika otkaza putovanja, kada osiguratelj pod uvjetima definiranom Ugovorom o osiguranju, nadoknađuje putniku iznos kojeg je agencija naplatila a nakon odustanka korisnika aranžmana od putovanja . otkaza. U slučaju nestanka prtljageza vrijeme transporta istog u službenom prijevoznom sredstvu kojim se realizira aranžman, potraživanja u smislu odštete upućuju se isključivo prijevozniku. U slučaju krađe – nestanka prtljage iz objekata u kojem se realizira aranžman, korisnik aranžmana svoja potraživanja ostvaruje od vlasnika smještajnih kapaciteta. Iznimno u slučaju kada je korisnik posredstvom agencije zaključio putno osiguranje prtljage, agencija je dužna posredovati u smislu naknade štete preko Osiguratelja, dok je isključivo diskrecijsko pravo Osiguratelja priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih okolnosti.

Za slučaj stečaja, agencija je zaključila policu osiguranja jamčevine s ukupnim pokrićem kod Croatia osiguranje d.d., o čemu prilikom uplate cjelokupnog aranžmana kupcu izdaje potvrdu. U slučaju potrebe aktiviranja jamčevnog osiguranja, dužni ste uz predočenje ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu ili drugog oblika ugovora o poslovnoj suradnji, te obvezno originalnim primjercima za uplate u korist agencije, u najkraćem roku kontaktirati Kvarner Viena Insurance Group, u svrhu naplate Vaših potraživanja.

Opći uvjeti putovanja vrijede za sve programe putničke agencije  PERLA  SVJETSKA PUTOVANJA  d.o.o. Uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima na prodajnom mjestu agencije.

Podijeli